Profil spoločnosti

Spoločnosť FIBEZ, s.r.o. so sídlom v Trenčíne vznikla v roku 2008. Poskytuje služby stredným a menším firmám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), civilnej ochrany (CO) a ochrany osobných údajov (OOÚ). Pôsobnosť spoločnosti je zameraná najmä na región Západného Slovenska.

Pre svojich zmluvných partnerov ponúkame komplexný servis:
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou bezpečnostnotechnickej služby (BTS) zabezpečovanej autorizovanými bezpečnostnými technikmi (ABT),
  • ochrany pred požiarmi poskytovanej technikmi požiarnej ochrany (TPO),
  • civilnej ochrany formou školení v rámci vzdelávacej činnosti civilnej ochrany a vypracovania dokumentácie civilnej ochrany (CO),
  • ochrany osobných údajov (OOÚ).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov

Ochrana pred požiarmi

Každá  právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, obec a fyzická osoba (občan) je povinná  zabezpečiť a dodržiavať povinnosti na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi

Civilná ochrana

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní  zabezpečiť účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí  pri zabezpečovaní úloh civilnej ochrany obyvateľstva