Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť FIBEZ, s.r.o. so sídlom v Trenčíne vznikla v roku 2008. Poskytuje služby stredným a menším firmám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP), civilnej ochrany (CO) a ochrany osobných údajov (OOÚ). Pôsobnosť spoločnosti je zameraná najmä na región Západného Slovenska.

Pre svojich zmluvných partnerov ponúka komplexný servis:
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou bezpečnostnotechnickej služby (BTS) zabezpečovanej bezpečnostným technikom (BT) a autorizovaným bezpečnostným technikom (ABT),
  • ochrany pred požiarmi poskytovaný technikom požiarnej ochrany (TPO),
  • civilnej ochrany formou školení v rámci vzdelávacej činnosti civilnej ochrany a vypracovania dokumentácie civilnej ochrany (CO),
  • ochrany osobných údajov (OOÚ).

Oprávnenia a osvedčenia

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >