Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

pracovný úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi (vedúcemu zamestnancovi). Vedúci zamestnanec zabezpečí informovanie vedenia firmy.

Každý zamestnanec poskytne zranenému prvú pomoc, prípadne dopraví zraneného do zdravotníckeho zariadenia alebo privolá rýchlu lekársku pomoc. Následne vykoná úkony nevyhnutné na zamedzenie ďalšej škody na zdraví a majetku.

V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu, alebo v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (závažný pracovný úraz) je zamestnávateľ povinný po vykonaní potrebných opatrení na zamedzenie ďalšieho ohrozenia života a zdravia, oznámiť vznik pracovného úrazu príslušnému útvaru Policajného zboru  a/alebo príslušnému inšpektorátu práce a zabezpečiť stav pracoviska až do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov.

V prípade nutnosti zmeny stavu pracoviska v dôsledku vykonania bezpečnostných opatrení je zamestnávateľ povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku pracovného úrazu.

V prípade smrti, alebo pri pracovnej neschopnosti zamestnanca trvajúcej viac ako tri dni (registrovaný pracovný úraz) je zamestnávateľ povinný informovať o pracovnom úraze aj zástupcov zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

V prípade registrovaného pracovného úrazu zamestnávateľ:

Záznam o registrovanom pracovnom úraze zamestnávateľ doručí do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel:

V prípade závažného pracovného úrazu zašle zamestnávateľ príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.