Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Technik požiarnej ochrany

§ 4 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavomvykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch objednávateľa
  požiarny štatút požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru požiarne poplachové smernice požiarne evakuačné plány vedenie požiarnej knihy zoznam pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • školenie novoprijatých zamestnancov
 • pravidelné / opakované školenie vedúcich zamestnancov
 • pravidelné / opakované školenie ostatných zamestnancov
 • školenie zamestnancov preložených na inú prácu
 • Školenie pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase vrátane overovanie ich vedomostí
 • školenie externých zamestnancov
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách
 • poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi
 • účasť pri protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, prípadne inou organizáciou s právomocami na úseku ochrany pred požiarmi
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z protipožiarnych kontrol vykonaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >