Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Smernice, Opatrenia

Opatrenie č. 326/2000-700 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  zo dňa 15.11.2000, ktorým sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred požiarmi

SMERNICA č.3/2003 Ministerstva obrany Slovenskej republiky z  25. marca 2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť  pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >