Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Vyhlášky

Vyhláška MV SR č 7/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii

Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne

Vyhláška MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >