Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Smernice, Opatrenia

Koncepcia organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015

METODICKÝ   POKYN Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-222-90/VO-2003 z 15. septembra 2003 pre krajské úrady na zosúladenie postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc z krajských úradov na samosprávne kraje a na zmenu metodického pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-5134/72 pre krajské úrady k postupu prechodu niektorých pôsobností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva z krajských úradov na samosprávne kraje uverejneného v čiastke 7 Vestníka vlády Slovenskej republiky z 27. novembra 2001

M E T O D I C K Ý   P O K Y N Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 286/2004-4 a CO-176-2/OOO-2004 zo dňa 15.3.2004 pre krajské úrady životného prostredia, obvodné úrady životného prostredia, krajské úrady, obvodné úrady a obce na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany pred povodňami

P o k y n generálneho riaditeľa Sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu

Pokyn generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany

Smernica MV SR č. č . KMCO-191-33/CO-2008 ktorou sa upravujú podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami

S M E R N I C A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 30. apríla 2007 č .1/2007 – 1.5. pre výpočet prielomovej vlny z vodnej stavby

S M E R N I C E Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 21. novembra 2001  číslo 313/2001-820 na určovanie, verifikáciu a financovanie nákladov a škôd, ktoré vznikli následkom povodní

Zoznam medzinárodných zmlúv a dohôd Aktuálny stav zmluvného systému Slovenskej republiky pre mimoriadne udalosti

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >