Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Smernice, Opatrenia

Opatrenie MPSVaR SR č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného

Opatrenie MPSVaR SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie č. 326/2000-700 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  zo dňa 15.11.2000, ktorým sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred požiarmi

Odborné usmernenie MZ SR č. 10525/2010-OL o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Opatrenie MZ SR č. 3266-OL-2012 zo 14. mája 2012 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012

PRAVIDLÁ Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 17. mája 1989 č. MK-2959/1989-21 Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke zariadení technickej zábavnej činnosti (nezáväzné)

Smernica č. 2 200/66 Pre zostavovanie plánu na likvidáciu závažných nehôd pri baníckej činnosti prevádzanej povrchovým spôsobom (povrchové havarijné smernice).

SMERNICA  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. decembra 1987 č. MH3108/197 Pre zaistenie bezpečnej prevádzky a zdravého prostredia vodných rekreačných zariadení

Výnos MDPaT SR č. č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >