Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Vzdelávacia činnosť

  • Podľa pokynov obvodných úradov civilnej ochrany
  • Vykonávanie školení za účelom prípravy zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc s cieľom dokázať účinne sa chrániť pred konkrétnymi druhmi ohrozenia a zvládnutia poskytovania prvej pomoci pri ohrození života alebo zdravia
  • Odborná pomoc a spolupráca pri nácviku evakuácie organizácie v zmysle spracovaných plánov evakuácie s námetom živelnej pohromy

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >