Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Koordinátor bezpečnosti na stavbách

§ 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

§ 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho,4) fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru4) alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

  • Spolupráca pri vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku
  • Kontrolná činnosť dodržiavania bezpečnostných predpisov na stavenisku
  • Vedenie záznamov a evidencia
  • Školenia zamestnancov
  • Spolupráca pri šetrení pracovných úrazov

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >