Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Školenia z BOZP

§ 7 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

a) s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b) s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

  • Vypracovanie smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
  • Vypracovanie plánu školení
  • Evidencia školení
  • Školenia vedúcich zamestnancov
  • Vstupné školenia zamestnancov pri nástupe do pracovného pomeru
  • Školenia zamestnancov pri zmene pracovného zaradenia
  • Opakované / periodické školenia zamestnancov
  • Školenia zástupcov zamestnancov
  • školenia pracovníkov iných firiem a spoločností, ktorí sa svedomím a súhlasom organizácie zdržujú v jej objektoch resp. pracoviskách

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >