Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Bezpečnostnotechnická služba

§ 22 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.
Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  • Vypracovanie Politiky BOZP
  • Identifikácia ohrození a nebezpečenstiev – analýza rizík
  • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP podľa platných predpisov
  • Plánovanie, evidencia a výkon školení z BOZP zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov
  • Vykonávanie kontrol BOZP s návrhom opatrení na odstránenie zistených závad
  • Evidovanie, registrácia a šetrenie pracovných úrazov
  • Poradenská činnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Účasť pri kontrolách dozorných orgánov

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >