Ochrana osobných údajov - informácie

Prevádzkovateľ:

VetFriends, s. r. o.

Račianska 26E, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 51 770 172Účtovné doklady 
 1. Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie podvojného účtovníctva ( spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku a drobného majetku).
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;  zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách;  zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;  zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  pracovníci veterinárnej ambulancie, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, klienti veterinárnej ambulancie.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, ...
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:  orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia zmlúv, objednávok a fakturácie s fyzickými osobami
 1. Účel spracúvania osobných údajov: Zmluvy s fyzickými osobami a fakturácia.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 3. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, s ktorými sú uzatvorené zmluvy na dodávku služieb.
 4. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Správa registratúry a evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Správa registratúry a evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 503/2007 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;  vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu; výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry; zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 3. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje obsiahnuté v registratúre.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Odborné činnosti veterinárnej ambulancie

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracovateľskej operácie:
 • Evidencia a identifikácia klientov za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti; 
 • Registrácia zvierat do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) a evidencia zvierat v počítačovej databáze pre CRSZ podľa § 19 ods. 3 a 9 z. č. 39/2007 Z. z. a § 54 ods. 13 z. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 • Predpisovanie veterinárnych liekov a vedenie evidencie veterinárnych liekov pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti podľa č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 • Vedenie evidencie údajov o vakcinácii zvierat Vyhláška č. 19/2012 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat; 
 • Vytvorenie pasu zvieraťa a vedenia evidencie pasu spoločenského zvieraťa podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; 
 • Vedenie písomnej evidencie poskytovateľa súkromných veterinárnych činností a služieb podľa § 13 ods. 1 písm. h) z. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 3 z. č. 442/2004 Z. z.;
 • Plnenie ďalších povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.
Kategórie dotknutých osôb: pracovníci veterinárnej ambulancie, klienti veterinárnej ambulancie.
Kategória osobných údajov:
bežné osobné údaje (meno a priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje, podpis, rodné číslo, ...
Kategória príjemcov osobných údajov: 
Centrálny register spoločenských zvierat vedený Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky;  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky;  Orgány činné v konaní o priestupkoch, prečinoch a trestných činoch na základe platnej legislatívy SR, v prípade keď došlo k poraneniu človeka zvieraťom a došlo ku spáchaniu priestupku, prečinu, alebo trestného činu ublíženia na zdraví.
Lehota na výmaz:
Podľa registratúrneho poriadku.
Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:  
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Prezentácia činností organizácie (obrazové záznamy)


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Prezentácia činností organizácie.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov -súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: súčasní aj bývalí pracovníci veterinárnej ambulancie, klienti veterinárnej ambulancie, účastníci akcií organizovaných prevádzkovateľom.
 4. Kategória osobných údajov:  obrazový záznam (fotografie, videozáznamy).
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: nie sú.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Servisné činnosti aplikačného programového vybavenia


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Servisné činnosti aplikačného programového vybavenia.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: osobné údaje všetkých osôb v databázach aplikačného programového vybavenia.
 4. Kategória osobných údajov: osobné údaje uložené v  databázach aplikačného programového vybavenia.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:  nie sú.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Marketingové aktivity (pozvánky, newslettre, e-mail informácia)


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 3. Kategórie dotknutých osôb: príjemcovia (klienti veterinárnej ambulancie)
 4. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje - identifikačné a kontaktné údaje.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:  nie sú.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.