Ochrana osobných údajov - informácie

Prevádzkovateľ:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín

IČO: 00 607 363Mzdy a personalistika   
Účel spracúvania osobných údajov:
 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vedenie personálnej a mzdovej agendy

Účtovné doklady 
 1. Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie podvojného účtovníctva ( spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku a drobného majetku).
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;  zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách;  zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;  zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;  zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb (klienti), bývalí zamestnanci.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, ...
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:  orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia zmlúv, objednávok a fakturácie s fyzickými osobami
 1. Účel spracúvania osobných údajov: Zmluvy s fyzickými osobami a fakturácia.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 3. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, s ktorými sú uzatvorené zmluvy na dodávku služieb.
 4. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia uchádzačov o zamestnanie


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  výber zamestnancov (žiadosti o zamestnanie);  evidencia uchádzačov o zamestnanie.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - súhlas uchádzača o zamestnanie zo zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  uchádzači o zamestnanie.
 4. Kategória osobných údajov:  osobné údaje uvedené v žiadosti, motivačnom liste, životopise a prílohách.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Správa registratúry a evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Správa registratúry a evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 503/2007 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;  vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu; výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry; zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 3. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje obsiahnuté v registratúre.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia dochádzky


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Evidencia dochádzky, dovolenky, služobné cesty.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  zamestnanci, bývalí zamestnanci.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (finančná správa, sociálna poisťovňa, inšpektorát práce, ...)
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia návštev


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Evidencia návštev - záznam o fyzickej osobe pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov -   § 13 ods. 1 písm. f)      - oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa za účelom návštevy.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, čas príchodu a odchodu, meno navštíveného, podpis.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: orgány činné v trestnom konaní,  súdy,  iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana, pracovná zdravotná služba


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a zdravotného dohľadu.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon NR SR č. 314/2001 Z. z.o ochrane pred požiarmi; vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti; vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze; vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci.
 4. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje (mena a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, kontaktné údaje). Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: zdravotný stav.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: školiaci subjekt, súd, orgány činné v trestnom konaní; inšpektorát práce; sociálna poisťovňa; regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Spracovanie a evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; ustanovenie § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Vybavovanie podnetov a evidencia protispoločenskej činnosti


 1. Účel spracúvania osobných údajov: Vybavovanie podnetov a evidencia protispoločenskej činnosti.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, zákazníci, podávateľ podnetu.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, ...).
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: orgány činné v trestnom konaní, inšpektorát práce, úrad na ochranu osobných údajov, iný oprávnený subjekt.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Vybavovanie a evidencia prianí a sťažností


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Vybavovanie a evidencia prianí a sťažností.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  podávateľ sťažnosti - sťažovateľ.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, ...).
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:  Orgány verejnej správy.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia a správa pedagogických a odborných zamestnancov v školstve
 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Evidencia a správa pedagogických a odborných zamestnancov v školstve.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: Pedagogickí a odborní zamestnanci.
 4. Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje (§76 zákona).
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: Ministerstvo školstva, zriaďovateľ, orgány verejnej správy  (§78 zákona)
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Činnosti Rady školy
 1. Účel spracúvania osobných údajov: Výkon funkcie verejnej kontroly činností školy z pohľadu školskej problematiky;  poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania; 
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: Kandidáti na riaditeľa školy, riaditelia školy, pedagogickí a odborní zamestnanci školy, žiaci, študenti a ich zákonní zástupcovia.
 4. Kategória osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými sú pri výkone svojich činností členovia rady školy oboznámení.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: Ministerstvo školstva, zriaďovateľ, súd, orgány činné v trestnom konaní.
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Evidencia a správa žiakov (študentov)
Účel spracúvania osobných údajov:
 • plnenie povinností školy v súvislosti s výchovne vzdelávacím procesom


Vnútropodnikové procesy


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Vedenie agendy v súvislosti s poradami vedenia.  Vedenie agendy v súvislosti so zasadnutiami osobitnej komisie (rozkladová, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová).
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 3. Kategórie dotknutých osôb:  zamestnanci.
 4. Kategória osobných údajov:  bežné osobné údaje - identifikačné a kontaktné údaje, osobné údaje vyplývajúce zo záverov z porady vedenia alebo so zasadnutiami osobitnej komisie.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Prezentácia činností organizácie (obrazové záznamy)


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Prezentácia činností organizácie.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov -súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, účastníci akcií organizovaných prevádzkovateľom.
 4. Kategória osobných údajov:  obrazový záznam (fotografie, videozáznamy).
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Servisné činnosti aplikačného programového vybavenia


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  Servisné činnosti aplikačného programového vybavenia.
 2. Právny základ spracovateľskej operácie:  zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: osobné údaje všetkých osôb v databázach aplikačného programového vybavenia.
 4. Kategória osobných údajov: osobné údaje uložené v  databázach aplikačného programového vybavenia.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov: 
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.


Marketingové aktivity (pozvánky, newslettre, e-mail informácia)


 1. Účel spracúvania osobných údajov:  
 2. Právny základ spracovateľskej operácie: zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Kategórie dotknutých osôb: príjemcovia.
 4. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje - identifikačné a kontaktné údaje.
 5. Kategória príjemcov osobných údajov:
 6. Lehota na výmaz: Podľa registratúrneho poriadku.
 7. Označenie tretej krajiny - cezhraničný prenos:   Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.