Ochrana osobných údajov - informácie

Prevádzkovateľ:

Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín

Ľudovíta Stárka 12, 911 05 Trenčín


IČO: 00 182 451


  • "Oprávnenou osobu" je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi.
  • Prevádzkovateľ je povinný poučiť "oprávnenú osobu" v rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Poučenie zodpovedá spracovateľským operáciám, ktoré fyzická osoba s osobnými údajmi vykonáva s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu, poverenie alebo funkciu.
  • O poučení prevádzkovateľ vyhotovuje záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu na ochranu osobných údajov hodnoverne preukázať.
  • Fyzická osoba sa stáva "oprávnenou osobou" dňom jej poučenia.

 Najčastejšie používané dokumenty a formuláre

Zoznam spracovateľských operácií prevádzkovateľa, na ktoré je potrebný súhlas dotknutej osoby

Formulár "Mlčanlivosť"

V zmysle § 79 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa (tzv. "oprávnené osoby")

Formulár "Súhlas uchádzača o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie".

Formulár "Súhlas zákonného zástupcu".


 Usmernenia a pokyny

Poučenie "oprávnených osôb"

Uchádzači o zamestnanie a ich evidencia v databáze uchádzačov